Мэдээ, инноваци

КОВИД-19 өвчтөний тусгаарлалтын алгоритм