Эмнэлзүйн дүрэм, журам

COVID-19-тэй хүмүүсийн тусгаарлалтыг дуусгах, эмнэлгээс гаргахад зориулсан удирдамж

SARS-CoV-2-ийн хүн амд суурилсан илрүүлэг шинжилгээ

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 4 сарын 29-ний А/269 дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 8 сарын 21-ний А/406 дугаар тушаал