Ерөнхий мэдээлэл

Бага дунд орлоготой орнуудад тохиолдох COVID-19 халдварын үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хялбаршуулсан зөвлөмж